Kinyongia excubitor – Gallery

Kinyongia excubitor

Kenya:

Kimakia:

Picture copyright:

Jan Stipala.