Kinyongia excubitor – Gallery

Kinyongia excubitor

Kenya:

Picture copyright:
Petr Necas.