Kinyongia uthmoelleri – Gallery

Kinyongia uthomoelleri uthomoelleri

Tanzania:

Tarangire:

Kinyongia uthmoelleri artytor

Tanzania:

Ngorongoro Crater:

Picture copyright:

Bernardo Zamora. Flickr.
Victoria Jackson.