Kinyongia vanheygeni – Gallery

Kinyongia vanheygeni

Tanzania:

Poroto Mountains:

Picture copyright:
Petr Necas.